Welkom bij Aanhangwagens online  |  Account aanmaken   |              

Aanhangwagens-online.com, enkel voor professionals! Gratis préregistratie.

Verkoopsvoorwaarden

1. Iedere aankoop houdt de aanvaarding van onderstaande voorwaarden door de koper in, dit met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden. Indien een of meer van de onderstaande voorwaarden geheel of gedeeltelijk hun gelding zouden verliezen zal dit geen gevolgen hebben voor de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

2. Aankoop via de website www.aanhangwagens-online.com brengen pas een overeenkomst tot stand tussen de verkoper en de koper van zodra de koper een bevestiging verkrijgt van de ontvangst van de aankoop

3. De offertes zijn geldig onder de gestelde prijzen voorwaarden voor zover zij binnen dezelfde dag van de consultatie op de website www.aanhangwagens-online.com worden overgemaakt tot aankoop aan de verkoper. In geen geval zal de koper zich kunnen beroepen op prijzen, offertes of hun voorwaarden uit het verleden teneinde een nieuwe overeenkomst te laten tot stand komen. De verkoper behoudt zich het recht voor de prijs te wijzigen indien de vooropgestelde prijs berust op een vergissing waarbij in redelijkheid kan worden aangenomen dat de vooropgestelde prijs onmogelijk de waarde van het verkochte goed kan vertegenwoordigen

4. De betaling gebeurt contant bij de levering of binnen de 5 werkdagen na toezending van de factuur zo deze op het ogenblik van de levering nog niet beschikbaar is, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen

5. De op de offerte aangeduide leverings- en uitvoeringstermijnen gelden enkel ter inlichting, zijn indicatief en geenszins bindend en kunnen door de verkoper worden gewijzigd. Een vertraging in de leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot betaling van gelijk welke vorm van vergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst

6. De levering dekt de zichtbare gebreken overeenkomstig artikel 1642 van het burgerlijk wetboek. Andere mogelijke gebreken dienen per aangetekend schrijven te worden meegedeeld binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen, waarbij enkel rekening wordt gehouden met de datum van de poststempel ter aanbieding van deze zending in het postkantoor. Het aangetekend schrijven dient een omstandige opgave te doen van de gebreken. Na deze periode worden geen klachten meer aanvaard.

7. De goederen worden op kosten, risico en gevaar van de koper vervoerd, zelfs indien zij franco worden verzonden. Zodra de koop gesloten is gaat het risico van tenietgaan door overmacht onmiddellijk over op de koper.

8. De verkoper blijft eigenaar van de verkochte goederen tot de volledige ontvangst van de betaling van de aankoopprijs. Indien de goederen betaalbaar zijn bij levering en de koper niet betaalt heeft de verkoper het recht de goederen niet te leveren en kan hij aldus zijn retentierecht uitoefenen, dit tot betaling van de volledige prijs. De verkoper kan zijn eigendomsrecht uitoefenen en de goederen terugvorderen na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur, zonder verdere ingebrekestelling en zonder af te zien van op dat ogenblik verschuldigde intresten en schadebedingen. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud zal de koper het risico dragen met betrekking tot de geleverde goederen

9. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of vergoedingsverplichting, als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen evenals bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. Partijen erkennen dit als een uitdrukkelijk ontbindend beding

10. Zolang de verkoper geen volledige betaling heeft ontvangen mag de koper de goederen op geen enkele manier als pand, garantie of borg aanwenden

11. Iedere op de overvaldag niet betaalde of gedeeltelijk betaald factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest opleveren van 1 % per maand vanaf de vervaldag tot de datum van algehele betaling. Eveneens zal een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van € 75,00

12. Eventuele betalingsfaciliteiten die uitzonderlijk door de verkoper worden toegestaan zijn slechts geldig indien zij schriftelijk werden overeengekomen en verbinden de verkoper niet voor toekomstige overeenkomsten

13. Ieder geschil naar aanleiding van deze overeenkomst (uitvoering, interpretatie, ontbiding, … deze lijst is niet exclusief) wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht

14. Bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd